Zpracování zadávací dokumentace pro software

Státní instituce i komerční subjekty potřebují pravidelně vypisovat výběrová řízení na tvorbu, úpravu nebo obmněnu softwarových děl, případně aplikací provozovaných na internetu. Klíčem k úspěchu je v takovém případě správná definice a bezchybné zadání.

Dlouhodobě se podílíme na přípravě technické části zadávacích podmínek, přípravujeme dokumentaci, pomáháme nastavit kritéria výběrového řízení a následně posuzovat soulad nabídek, případně i dodaného díla s těmito podmínkami i požadavky zadavatele. Nejčastějšími kroky v jednotlivých fázích spolupráce jsou:

  • Rámcová analýza a návrh struktury prací na definici věcné (technické) části zadávací dokumentace
  • Detailní návrh rolí, procesů, obrazovek a celkově textu věcné části zadávací dokumentace
  • Součinnost při výběrovém řízení, při hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky
  • Technický dohled nad realizací zakázky, doplnění týmu zadavatele

Toto dělení umožní v první fázi především pojmout problematiku do šířky a rámcově řešit tak všechna nutná témata bez rizika expanze náročnosti projektu způsobené přílišnou hloubkou prací. V rámci tohoto kroku provedeme rámcovou analýzu současného řešení (identifikace pozitiv i negativ) s cílem identifikovat všechna podstatná témata, která je nutné řešit. Témata popíšeme nejméně na úrovni hlavních stavů podstatných procesních účastníků, Identifikujeme hlavní způsoby, jak lze současné řešení zprůhlednit – přehledně popsat a následně rozpoznat silné stránky (které dále chceme zachovat) i příležitosti ke zlepšení.

V druhé fázi definujeme sadu scénářů použití systému, tj. popis, jak uživatelé systém používají na businessové úrovni, poté definujeme strukturu obrazovek aplikace včetně jejich provázanosti (za pomocí grafu odkazů) a jednotlivé obrazovky včetně jejich cíle/záměru. U složitějších projektů je dobré definovat i rámcový obsah každé obrazovky (např. vyhledávací formulář a jeho jednotlivé položky). V rámci této fáze bereme vždy v potaz současné trendy profesionálního a efektního grafického designu, včetně diskuse nad stránkami podobných institucí. Definujeme hlavní požadavky na zabezpečení a doplňujeme další požadavky, jakými jsou například migrace dat, uživatelů a jejich rolí. požadavky z pohledu kybernetické bezpečnosti, V neposlední řadě připravíme definici parametrů jako je čas odezvy, počet uživatelů, kteří budou systém paralelně používat, množství dat, která v systému budou zpracovávána po celý životní cyklus systému, popis požadavků na údržbu, dostupnost systému. Na závěr musí být zpracována definice výkonnostních a akceptačních testů, případně požadavky na zkušební provoz.