Ceny služeb

Ceny jsou účtovány dle platné vyhlášky pokud je znalecký posudek podáván v řízení před soudem, jiným státním orgánem nebo orgánem vykonávajícím na základě zákona veřejnou správu, a znalec byl k podání znaleckého posudku ustanoven orgánem, který řízení vede.

Ve všech ostatních případech platí smluvní ceny, které odpovídají odbornosti, náročnosti a časovému rozsahu zpracování posudku. Příkladem takového posudku je analýza dat, obnova smazaných dat nebo posouzení technologie apod.

V některých specifických případech je používána pevná cena za úkon.  Nejčastějším úkonem s pevnou cenou je posouzení reklamace mobilního telefonu, která se pohybuje v rozmezí 3-4 500,- Kč plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši (aktuálně 21%).

Obecná informační povinnost pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz .