Posouzení software

Ve své znalecké praxi se setkávám s případy, kdy dodávané software neplní očekávanou službu, případně jeho parametry neodpovídají podmínkám zadání. V takových případech posuzuji funkčnost a parametry software ve vztahu k zadání. Samostatnou kapitolou v této oblasti je i porovnání dvou po sobě jdoucích verzí a jejich funkčností s požadavkem na posouzení, zda jde o v podstatě shodný software, nebo zda jsou mezi verzemi významné rozdíly.

Další z často posuzovaných oblastí je analýza originálnosti software, případně identifikace a vyhledávání prostředků pro nelegální aktivaci, které byly pro instalaci použity. Tato technická analýza slouží jako podklad pro následné porovnání skutečně nainstalovaných programů s legálně drženými licencemi. Jednou z variant tohoto zkoumání je i posouzení, zda instalační média, nebo jejich záložní kopie uložené na harddisku skutečně obsahují originální software nebo jde o kopii, případně pozměněnou verzi, používanou pro nelegální šíření.

V mnoha případech jsem posuzoval aktuální funkčnost dodaného software v porovnání s původním zadáním a změnovými požadavky, které vznikly během projektu a to jak u relativně malých aplikací, tak u rozsáhlých databázových systémů a distribuovaných aplikací. Díky tomu jsem často oslovován objednatelem, abych na jeho straně pomáhal zajišťovat jednoznačný výklad zadání a současně abych pomohl s operativním řešením drobných projektových změn nebo detailním rozpracování oblastí, které jsou z pohledu projektu klíčové.

V neposlední řadě jsem několikrát posuzoval, zda byl k vytvoření určitého software použit základ jiného software, či zda mezi sebou tyto programy nemají žádnou technickou vazbu.